top of page

KANTYK ZACHARIASZA (Łk 1,67-80)

W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela,

K. bo nawiedził i odkupił swój lud, 

W. wzbudzając potężnego Zbawiciela, w domu Dawida, swojego sługi.

K. Zgodnie z tym, co zostało zapowiedziane w dawnych czasach przez usta Jego świętych proroków, że nas wybawi od naszych wrogów i z ręki wszystkich, co nas nienawidzą. 

Wypełnił tak swoje Miłosierdzie, które okazał ojcom naszym, pamiętając o swoim świętym Przymierzu i przysiędze złożonej ojcu naszemu Abrahamowi, że da nam, byśmy uwolnieni od strachu i wyrwani z ręki naszych wrogów, służyli Mu w świętości i sprawiedliwości przed Jego Obliczem przez wszystkie dni nasze.

W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela. 

K. A ty, dziecino, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, bo pójdziesz przed Panem przygotować Jego drogi, obwieszczając ludowi zbawienie i odpuszczenie jego grzechów.  

Dzięki wielkiemu miłosierdziu Boga naszego nawiedzi nas Słońce wschodzące z wysoka, by oświecić tych, co żyją w ciemności i w cieniu śmierci, by skierować nasze kroki na drogę pokoju.  

W. Błogosławion niech będzie Pan, Bóg Izraela.

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Drogą prawdy prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja spojrzyj na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie!
Od wszelkiego zła,
Od wszelkiego złudzenia,
Od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!

AKTY MIŁOŚCI KU CZCI BOGA OJCA

(można je odmawiać na różańcu dziesiątkami na małych paciorkach)

Ojcze, kocham Cię serdecznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię czule, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię delikatnie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię jak Twoje dziecko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię żarliwie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię płomiennie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewypowiedzianie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bezgranicznie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię nade wszystko, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez miary, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię niewymownie, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię ponad miarę, ratuj dusze!
Ojcze, kocham Cię bez końca, ratuj dusze!
Ojcze, wysławiam Cię, kocham Cię, dziękuję Ci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kochają wszyscy Aniołowie i Święci, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochał Cię na ziemi św. Józef i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak kochała Cię na ziemi Maryja i jak Cię teraz kocha w Niebie, ratuj dusze!
Ojcze, chciałbym Cię kochać jak Cię kocha Twój Syn i Duch Święty, ratuj dusze!

Módlmy się:
Ojcze, przez Niepokalane Serce Maryi, dla ratowania tych wszystkich dusz, które są w niebezpieczeństwie wiecznego potępienia, ofiaruję Ci ostatnie krople Krwi, które Twój Boski Syn ostatkiem sił Swej Miłości wylał i pragnę Ci Je ofiarować tak często, jak Twoja Wszechmoc zliczyć może. Amen.
Niech nas błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Ze Swoim Ukochanym Dziecięciem niech nas błogosławi Dziewica Maryja. Amen.

MODLITWA O PŁASZCZ OCHRONNY KRWI JEZUSA

Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Zbawicielu i Odkupicielu mój, otocz mnie dzisiaj płaszczem ochronnym Swojej Krwi Przenajświętszej; niech szatan, wszystkie złe duchy i demony, będą głuche i ślepe; Ty nimi rozporządzaj, bo ja należę do Ciebie; wypełnij mnie i moje dzisiaj Swoim Duchem Przenajświętszym. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

MODLITWA DANIELA

Boże zbaw mnie w Imię Swoje. Zmiłuj się nade mną w Swojej Łaskawości. Stwórz o Boże we mnie serce czyste. I odnów w mej piersi Ducha niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od Swego Oblicza. Inie odbieraj mi Świętego Ducha Swego. Przywróć mi radość z Twojego Zbawienia. I wzmocnij mnie Duchem Ochoczym.

MODLITWA DO PANA NASZEGO

Postępuję za Tobą z całego serca i szukam Twojego Oblicza. Odczuwam lęk przed Tobą. Panie usłysz me błaganie. Oplotły mnie węzły śmierci i dosięgły mnie pęta Szeolu. Nie lekceważ mych łez. Przepełnia mnie smutek. Wzywam Imienia Twego. Panie ratuj mnie.

Moi wrogowie się zniechęcą i odstąpią w niesławie.

Módlcie się w ten sposób do waszego Ojca, który jest w Niebie:

Ojcze Najmiłosierniejszy, spraw, by ci, którzy pomimo słuchania nigdy nie zrozumieli, usłyszeli tym razem Twój Głos i zrozumieli, że to Ty, Święty Świętych. Otwórz oczy tych, którzy pomimo patrzenia nigdy nie dostrzegają. Niech tym razem zobaczą na własne oczy Twe Święte Oblicze i Chwałę. Dotknij Swym Palcem ich serc, aby otwarły się i zrozumiały Twoją Wierność. Modlę się, aby prosić Cię o wszystkie te rzeczy, Ojcze Sprawiedliwy; aby wszystkie narody nawróciły się i zostały uzdrowione przez Rany Twego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Amen.

15 maj, 1990,  "Prawdziwe Życie w Bogu"

"Błogosławiony człowiek, który się ukorzył i wykazał się ubóstwem ducha.. . Zwróć się do Mnie, Vassulo, w taki sposób:

Czuły Ojcze, nie pozwól,

by Twój gniew spadł na to pokolenie,

aby nie zginęło zupełnie.

Nie rozszerzaj na Twoje stado

niepokoju i udręki.

Wody wyschną i natura zwiędnie,

a wszyscy upadną

w obliczu Twojego gniewu,

nie pozostawiając po sobie żadnego śladu,

kiedy żar Twojego Tchnienia

podpali ziemię, zamieniając ją w ugór!

Ponad horyzontem ukaże się gwiazda.

Ta noc przyniesie spustoszenie,

a popiół spadać będzie jak śnieg zimą,

pokrywając Twój lud niczym zjawy.

Miej Miłosierdzie dla nas, Boże,

i nie sądź nas surowo.

Wspomnij na serca,

które radują się w Tobie, a Ty – w nich!

Wspomnij na Twoich wiernych

i nie dopuść, by Twoja Ręka

spadła na nas z mocą,

ale w Twoim Miłosierdziu

podźwignij nas

i umieść Twoje przykazania

w każdym sercu.

Amen.

Vassula, 28 listopada 2009

MAGNIFICAT

«Wielbi dusza moja Pana,

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.

Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.

Oto błogosławić Mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,

gdyż wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny.

Święte jest Jego Imię -

a Swoje Miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.

On przejawia Moc Ramienia Swego,

rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.

Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.

Ujął się za sługą swoim, Izraelem,

pomny na miłosierdzie swoje -

jak przyobiecał naszym ojcom -

na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

O Jezu, błagam Cię miej nas wszystkich w opiece. Chroń i strzeż nas oraz prowadź nas. Boże Ojcze, przebacz nam nasze grzechy, nasze upadki, i nie odwracaj Swego Oblicza od nas, ani nie zabieraj nam Ducha Swego, lecz w Swym zmiłowaniu miej Miłosierdzie nad nami grzesznymi i obdarz nas sercem czystym, pokornym i miłującym, a także odnów w piersi naszej Ducha Niezwyciężonego. O to Cię prosimy i błagamy w Imię umiłowanego Twego Syna, a Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Amen.

Boże Ojcze Święty, Boże Jedyny i Prawdziwy, Któryś z Miłości dla nas odkupił nasze winy i grzechy Krwią Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, błagam Cię i wołam do Ciebie usłysz i obdarz ludzkość sercem żywym i miłosiernym. Sercem pokornym i wypełniającym Twoją Wolę.

Przemień każde serce w czyste serce, które będzie miłować Ciebie, gdyż godne to i Sprawiedliwe.

A bliźniego swego jak siebie samego.

Boś Ty Źródłem Życia Jest. Wszelką Mocą i Światłością.

I w Tobie pokładam nadzieję i ufność.

O Radości duszy mojej, niech będzie wszelka Chwała i Cześć i Uwielbienie, Tobie w Trójcy Jedynej.

Chwała na wysokości a na Ziemi pokój ludziom Dobrej Woli.

Amen. 

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami grzesznymi.

O mój Jezu, przebacz nam wszystkim grzesznym.

Obmyj nas w Twojej Najświętszej Krwi, a nad śnieg wybielejemy.

Naucz nas Boże Żywy, Prawości i chodzenia Twymi ścieżkami.

I przemień nasze serca, aby stały się Ogrodami Miłości z obfitością Dobrych owoców.

Matko Boża, Najpokorniejsza i Najczystsza z dziewic, Matko Syna Boga Żywego, Święta Miriam, Maryjo, prosimy Cię, naucz nas kochać całym sobą, Boga Ojca Wszechmogącego, Boga Żywego, tak jak Ty to Święta Matko Boża czyniłaś i czynisz. Naucz nas także patrzeć z Miłością na bliźniego swego, tak jak Ty to czyniłaś i nadal czynisz.

Aby Twój umiłowany Syn a Nasz Pan i Zbawca, Jezus Chrystus mógł w naszych sercach odnaleźć ukojenie.

O to Cię prosimy.

Amen.

Boże Ojcze Wszechmogący niech się stanie Wola Twoja nie moja i nie nasza.

Amen.

MODLITWA UWIELBIENIA

Chwała Bogu Najwyższemu, Stwórcy i Panu Naszemu.

Chwała Ojcu Niebieskiemu i Synowi i Duchowi Świętemu. 

Chwała Tobie, Święty, Święty, Święty.

Wychwalajmy Jego Imię.

Albowiem JEGO Imię jest Święte i Pełne Jego Chwały 

Święty, Święty, Święty.

Boże i Panie Jesteś.

I Święte są Dzieła Rąk Twoich.

Prosimy Cię, zanurz nas w Swym Miłosierdziu.

Obmyj nas z win i z grzechów naszych.

Byśmy w czystości Ducha ujrzeli Moc i Chwałę Twoją.

Byśmy godnymi byli stanąć po prawicy Twojej i Syna Twego.

Jako Lud Twój, wierny i oddany.

Byśmy mogli dostąpić Łaski Twej i Zbawienia.

Aby przejść przez Bramy Królestwa Niebieskiego.

MODLITWA O MIŁOŚĆ DO BLIŹNIEGO

Przemień moje serce, o Dobry Boże. 

Niech się stanie ogrodem Miłości dla Ciebie. 

Niech Miłość promienieje z serca mego, by ogarnęła bliźniego swego.

Niech będzie łaskawa i Miłosierna, bezwarunkowa i bezmienna.

Niech Miłość z serca mego, potęguje Twoją Chwałę, by była Drogą Miłości Pana Mego i Naszego. Albowiem Syn Boży Najświętsze Serce SWE dał przebić dla nas, by Łaski Miłosierdzia strumieniami spływały na nas.

Tak niech moje serce Miłością ogarnięte niech obficie tę Miłość przelewa na bliźniego swego.

Bo Ty o Dobry Boże Ojcze Nasz, miłujesz każdego z nas. Nie patrzysz na grzechy me, gdy widzisz szczery mój żal za grzechy i skruszone serce.

Lecz szeroko otwierasz Swe Ramiona by pochwycić w Miłości Twej, mnie.

I zanurzasz całego mnie, tuląc do Serca Swego.

Tak i niech moje oczy spoglądają z Miłością Twoją na bliźniego swego. A moje ramiona niech będą szeroko otwarte, aby moją miłością w Chwale Twojej, przytulić so serca mego, bliźniego swego.

Amen.

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ I NASZEJ MARYI

Matko Boża i Nasza, Przeczysta Boża Rodzicielko, Święta Miriam, Maryjo, proszę Cię, choć jestem marnością i nędzą, dopomóż mi i moim bliskim i całemu domowi mojemu, otworzyć serce dla Boga Żywego, a Twojego umiłowanego Syna Jedynego, Jezusa Chrystusa. Naucz mnie i nas poddania sie Woli Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa. Naucz mnie i nas kochać całym sobą Boga Ojca Wszechmogącego i Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna Jedynego. Naucz mnie i nas kochać bliźniego swego i patrzeć z Miłością na bliźniego swego. I prowadź mnie i nas każdego dnia do Prawdy, do Boga Żywego i Jezusa Chrystusa pod Krzyż Święty Jego Najświętszej Ofiary. Amen.

bottom of page