top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

RÓŻANIEC DO 7 BOLEŚCI MATKI BOŻEJ

Rwanda, objawienia 1981-1983, zatwierdzone przez Kościół.


Matka Boża prosiła, by odmawiać Koronkę do Jej siedmiu boleści przede wszystkim we wtorki (dzień objawień w Kibeho) i piątki (dzień męki i śmierci Jezusa).


„To o co was proszę, to pokuta. Chcę jedynie skruchy. Jeżeli będziecie odmawiać Koronkę do siedmiu boleści, rozważając ją, otrzymacie moc, by naprawdę żałować. Dziś wielu ludzi w ogóle nie umie prosić o przebaczenie. Nadal krzyżują mego Syna. Dlatego chciałam was przestrzec”.


„Jeśli będziecie odmawiać ten różaniec, rozważając go, znajdziecie w sobie siłę, by wrócić do Boga”.


Każda tajemnica składa się z następujących modlitw:

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Znak krzyża:


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Wierzę w Boga...


1. TAJEMNICA: PROROCTWO SYMEONA

Owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2,25-35):

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał

pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy

śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy

Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w

objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju,

według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec

wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. A Jego ojciec i

Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki

Jego: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu

sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.


Maryjo ! Pragniemy uczyć się od Ciebie, jak z ręki Boga przyjmować radości i smutki, jak cieszyć

się wielkimi darami i jak przebywać boleści. Bądź nam Mistrzynią i Matką! Nauczaj, ale i pocieszaj!

Przytul nas do swego serca! Jezu nasz Zbawicielu, wspieraj nas swoją łaską, byśmy pozostawali

wiernymi synami Twojej Matki.

Ojcze nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


2. TAJEMNICA: UCIECZKA DO EGIPTU

Owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Mt 2,13nn.):

Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź Dziecię i Jego

Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je

zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do

śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu

wezwałem Syna mego.


Maryjo, Matko tułaczy! Okryj płaszczem swej opieki „nas wygnańców" synów Ewy”, którzy żyjemy

,,na tej łez dolinie". Pomóż nam zobaczyć przy nas Jezusa Chrystusa - Bożego i Twojego Syna,

aby to co jest pozornie niezrozumiałe - stało się zrozumiałe, byśmy zdolni byli opuścić ziemski dom

i wędrować do niebieskiej ojczyzny.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


3. TAJEMNICA: SZUKANIE PANA JEZUSA, KTÓRY POZOSTAŁ W ŚWIĄTYNI

Owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 2,41-51):

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się

tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w

Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników,

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do

Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli

zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka

rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy

Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem

być w tym, co należy do mego Ojca?. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem

poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te

wspomnienia w swym sercu.


Maryjo szukająca Syna! Pomóż nam, którzy często tracimy Ciebie z naszych oczu, wrócić do

Ciebie! Nie zostawiaj nas samych siebie!

A jednocześnie ucz nas, jak sprawy Boskie należy przedkładać nad sprawy ludzkie, byśmy do nich

zbytnio się nie przywiązywali. Wszyscy bowiem winniśmy być w tym, co należy do naszego Ojca.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


4. TAJEMNICA: SPOTKANIE PANA JEZUSA DŹWIGAJĄCEGO KRZYŻ

Owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie Krzyżów


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (Łk 23,26-32):

Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola, i włożyli na

niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. A szło za Nim mnóstwo ludu, także kobiet, które zawodziły i

płakały nad Nim. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną;

płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni, kiedy mówić będą:

"Szczęśliwe niepłodne łona, które nie rodziły, i piersi, które nie karmiły". Wtedy zaczną wołać do

gór: Padnijcie na nas; a do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią, cóż

się stanie z suchym? Przyprowadzono też dwóch innych - złoczyńców, aby ich z Nim stracić.


Maryjo z drogi Krzyżowej! Jakże wielka musiała być Twoja boleść, gdy widziałaś Syna

prowadzonego na ukrzyżowanie. Twego Syna przybiły do krzyża nasze grzechy. Pomóż nam

zawsze widzieć Boże Miłosierdzie, unikać grzechów i powstawać z upadków.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


5. TAJEMNICA: ŚMIERĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU

Owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,25nn.):

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria

Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do

Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny

uczeń wziął Ją do siebie.


Maryjo współumierająca z Jezusem! Maryjo cierpiąca z powodu naszych grzechów. Matko

Najboleśniejsza! Jakże bardzo chcielibyśmy Cię pocieszyć i otrzeć łzy Twoje! Nie płacz Maryjo! My

wszyscy wierzymy głęboko w Miłosierdzie Boże, które większe jest niż wszystkie nasze słabości.

Śmierć Twojego Syna jest naszym zbawieniem.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


6. TAJEMNICA: ZDJĘCIE Z KRZYŻA CIAŁA JEZUSOWEGO

Owoc tajemnicy: Szczery żal za grzechy


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,28-37):

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: „Pragnę”.

Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust Mu podano. A

gdy Jezus skosztował octu, rzekł: „Wykonało się!” I skłoniwszy głowę oddał ducha. Ponieważ był

to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, bowiem dzień

szabatu był wielkim świętem - Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto

ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Nim

byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko

jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to

ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy

wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu na

innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.


Maryjo obecna przy Krzyżu Syna! Maryjo Zjednoczona ze Synem nawet po Jego śmierci. Twoja

miłość jest większa niż śmierć! Jesteśmy duchem z Tobą przy zdejmowaniu Ciała Syna z krzyża.

Zdjęto je wedle miejscowego zwyczaju. Martwe ciało jednak nie uległo rozkładowi. W nim Jezus

powstał do życia, aby nam dać udział w Jego Zmartwychwstaniu.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


7. TAJEMNICA: ZŁOŻENIE PANA JEZUSA DO GROBU

Owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć


Rozmyślanie nad biblijnym opisem (J 19,38-42):

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz ukrytym z obawy przed Żydami, poprosił

Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył

również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy, i przyniósł około stu

funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obwiązali je w płótna razem z

wonnościami, stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano,

był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze

względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.


Maryjo, Matko rzeczy niewidzialnych! Dopomóż nam sięgnąć poza grób wzrokiem wiary. Bądź przy

tych wszystkich, którzy grzebią swoich najbliższych, zwłaszcza matkach tracących swoje dzieci.

Pomóż nam tak patrzeć na śmierć, byśmy nie utracili sensu życia.

Ojcze Nasz... 7 Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...


Zakończenie:

Na uczczenie łez, które Najświętsza Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała oraz

na uproszenie łaski odpustu przypisanego do tej modlitwy –

3 razy: Zdrowaś Maryjo...49 wyświetleń
bottom of page