top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

** LITANIA DO CHRYSTUSA KAPŁANA I ŻERTWY ** (często odmawiana przez Jana Pawia II)

Kyrie eleison.

Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.

Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Melchizedeka, Jezu, Kapłanie, Którego Bóg Namaścił Duchem Świętym i Mocą,

Jezu, Kapłanie Wielki,

Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,

Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,

Jezu, Kapłanie naszego wyznania,

Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza Czci godzien,

Jezu, Kapłanie prawdziwego Przybytku,

Jezu, Kapłanie Dóbr przyszłych,

Jezu, Kapłanie Święty, Niewinny i Nieskalany,

Jezu, Kapłanie Wierny,

Jezu, Kapłanie Miłosierny,

Jezu, Kapłanie Dobroczynny,

Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi,

Jezu, Kapłanie na wieczność Doskonały,

Jezu, Kapłanie, Który wszedłeś do Nieba,

Jezu, Kapłanie, siedzący po Prawicy Majestatu na Wysokości,

Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed Obliczem Boga,

Jezu, Kapłanie, Któryś nam otwarł Drogę nową i żywą,

Jezu, Kapłanie, Któryś umiłował nas i obmył od grzechów Krwią Swoją,

Jezu, Kapłanie, Któryś Siebie Samego wydał jako Ofiarę i Hostię dla Boga,

Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,

Jezu, Ofiaro Święta,

Jezu, Ofiaro Niepokalana,

Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,

Jezu, Ofiaro przejednania,

Jezu, Ofiaro uroczysta,

Jezu, Ofiaro Chwały,

Jezu, Ofiaro Pokoju,

Jezu, Ofiaro przebłagania,

Jezu, Ofiaro Zbawienia,

Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały przystęp do Boga,

Jezu, Ofiaro, Która dwoje Jednym uczyniła,

Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,

Jezu, Ofiaro Żywa przez wszystkie wieki.


Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.

Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.


Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.

Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,

Od grzechu świętokradztwa,

Od ducha niepowściągliwości,

Od pogoni za pieniądzem,

Od wszelkiej chciwości,

Od złego używania majątku kościelnego,

Od miłości świata i jego pychy,

Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,

Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte Namaszczenie Boskości, Mocą którego Bóg Ojciec uczynił Cię Kapłanem,

Przez Twego kapłańskiego Ducha,

Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi wsławiłeś Ojca Twego,

Przez krwawą Ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,

Przez tę samą Ofiarę codziennie na Ołtarzu odnawianą,

Przez Boską władzę, którą jako Jedyny i niewidzialny Kapłan wykonujesz przez Swoich kapłanów,


Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Aby ich napełnił Duch kapłaństwa Twego,

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,

Abyś na żniwo Swoje robotników nieugiętych posłać raczył,

Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,

Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić raczył,

Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy,

Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana uczcili,

Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,

Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu rozkrzewić raczył,

Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.


Módlmy się:

Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej pomocy, lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O Duchu Święty duszo mej duszy, uwielbiam Cię, oświecaj mnie, prowadź mnie, umacniaj, pocieszaj i pouczaj co mam czynić, rozkazuj mi. Poddaję się chętnie wszystkiemu, czego ode mnie zażądasz. Pragnę wszystko przyjąć co na mnie dopuścisz, daj mi tylko poznać Twoją Świętą Wolę. Amen.


Kardynał Mercier tak powiedział: Co dzień powiedz tę modlitwę i pięć minut milczcie, jest to tajemnica szczęścia i świętości.


Wierzę Panie, wzmocnij wiarę moją i braci moich zachwianych w wierze. Przywróć światło wiary tym, którzy ją utracili i szamocą się w udręce, pogrążeni w pustce życia. Niech wrócą do Ciebie i odnajdą prawdziwe wartości bytu ziemskiego w powiązaniu ich z celem wiecznym, w głębokim zakotwiczeniu życia w Tobie , który jeden możesz zaspokoić serce człowieka.23 wyświetlenia
bottom of page