top of page
  • Zdjęcie autoraGłosWołającyNaPustyni

16 XI-MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ. MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA, UPROŚ NAM MIŁOSIERDZIE U SYNA SWOJEGO.

Święty Jan Paweł II


W momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową pomyślałem o Matce Najświętszej z Ostrej Bramy” (6 września 1993 r.); „Niedługo po tym, jak niezbadanym wyrokiem Bożym zostałem wybrany na Stolicę Piotrową, udałem się do litewskiej kaplicy Matki Miłosierdzia w podziemiach Bazyliki Watykańskiej. I tam, u stóp Najświętszej Dziewicy, modliłem się za was wszystkich” (8 września 1993 r.).

Opiece Matki Miłosierdzia św. Jan Paweł II przypisuje uratowanie z zamachu z 13 maja 1981 r.: „Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego poety, Adama Mickiewicza:

«Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie! (...) Jak mnie (...) do zdrowia powróciłaś cudem!». Powiedziałem to na koniec modlitwy różańcowej odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał... ” (13 maja 1994 r.).
KORONKA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA

(składa się z trzech dziesiątków)Na początku:


Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć, a Jezusa, Błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Na dużych paciorkach:


Maryjo, Matko Łaski i Matko Miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci (1 raz).


Na małych paciorkach:


Maryjo, Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna Swojego (10 razy).Na zakończenie:


Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko Swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich Łask i Darów. Twoje Serce Matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.
LITANIA DO MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA


Kyrie elejson, Kyrie elejson.


Chryste elejson, Chryste elejson.


Kyrie elejson, Kyrie elejson.


Boże Ojcze bogaty w Miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.


Synu Boży objawiający Miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.


Duchu Święty, źródło Miłości i Miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.


Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.


Matko pięknej Miłości, módl się na nami


Matko Miłosierdzia,


Matko litości i Łaski,


Matko ofiarności i dobroci,


Matko poświęcenia i służby,


Wszechmocy błagająca,


Szafarko Bożego Miłosierdzia,


Ucieczko grzeszników i winowajców,


Wspomożycielko głodnych i spragnionych,


Schronienie bezdomnych i tułaczy,


Opiekunko ubogich i uciśnionych,


Obrończyni wdów i sierot,


Drogowskazie błądzących i zagubionych,


Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,


Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,


Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,


Ostojo cierpiących i konających.


Umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego - usłysz nasze błagania.


Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.


Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.


Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny Dar Miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże,


Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,


Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat Miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,


Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,


Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,


Przez znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,


Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,


Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie Swego życia zbawczym planom Boga,


Przez współudział w Dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna Macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,


Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości Mocy i Darów Ducha Świętego,


Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich Łask.Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.


W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.Módlmy się:


Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich Przykazań i Błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w Niebie.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.36 wyświetleń
bottom of page