top of page

NOWENNA SIOSTRY FAUSTYNY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

Tekst Nowenny cytowany za modlitewnikiem „Jezu, ufam Tobie”.

Rzym - Kraków 1981.

Nihil obstat: Ks. Ignacy Różycki prof., Kraków, 15.02.1980.

Imprimatur: Franciszek kard. Macharski, Kraków, 16.02.19880..

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:

"Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do Zdroju Mojego Miłosierdzia by zaczerpnęły siły i ochłody i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie w śmierci godzinie. 

W każdym dniu przyprowadzisz do Mego Serca odmienną grupę dusz i zanurzysz je w morzu Miłosierdzia Mojego, a Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego. Czynić to będziesz w tym życiu i w przyszłym. Nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do Źródła Miłosierdzia Mojego.

W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką Mękę Moją o łaski dla tych dusz".

 Dzień pierwszy

"Dziś sprowadź Mi ludzkość całą, a szczególnie wszystkich grzeszników, i zanurzaj ich w morzu Miłosierdzia Mojego, a tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku, w jakim pogrąża Mnie utrata dusz".

Jezu najmiłosierniejszy, którego właściwością jest litować się nad nami i przebaczać nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufność, jaką mamy w nieskończoną dobroć Twoją, i przyjmij nas wszystkich do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego, i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię przez miłość Twoją, która Cię łączy z Ojcem i Duchem Świętym.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na ludzkość całą, a szczególnie na biednych grzeszników, która jest zamknięta w Najlitościwszym Sercu Jezusa i dla Jego Bolesnej Męki okaż nam Miłosierdzie Swoje, abyśmy wszechmoc Miłosierdzia Twego wysławiali na wieki wieków. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Na początku:

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. (1 raz)

Na małych paciorkach:

Dla Jezusa bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. (10 razy)

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy)

Krwi i Wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!

(3 razy)

 

 

Dzień drugi

"Dziś sprowadź Mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym Miłosierdziu Moim. One dały Mi moc przetrwania gorzkiej Męki, przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość Miłosierdzie Moje".

Jezu Najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą chwalili Ojca Miłosierdzia, Który jest w niebie.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy Swojej, na dusze kapłańskie i zakonne, i obdarz ich mocą błogosławieństwa Swego, a dla uczuć Serca Syna Swego, w Którym te dusze są zamknięte, udziel im Mocy i Światła Swego, aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień trzeci

"Dziś sprowadź Mi wszystkie dusze pobożne i wierne, i zanurz je w morzu Miłosierdzia Mojego; dusze te pocieszyły Mnie w Drodze Krzyżowej, były tą kroplą pociechy wśród morza goryczy".

Jezu Najmiłosierniejszy, Który wszystkim udzielasz łask Swych nadobficie ze skarbca miłosierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. Błagamy Cię o to przez niepojętą miłość Twoją, jaką pała Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze wierne jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej Męki udziel im Swego błogosławieństwa, i otaczaj je Swą nieustanną opieką, aby nie utraciły miłości i skarbu wiary świętej, ale by z całą rzeszą Aniołów i Świętych wysławiały niezmierzone Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień czwarty

"Dziś sprowadź Mi pogan i tych, którzy Mnie jeszcze nie znają. I o nich myślałem w swej gorzkiej Męce, a przyszła ich gorliwość pocieszyła Serce Moje. Zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego".

Jezu Najlitościwszy, Który Jesteś Światłością świata całego, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze pogan, które Cię jeszcze nie znają; niechaj promienie Twej Łaski oświecą ich, aby i oni wraz z nami wysławiali przedziwne miłosierdzie Twoje, i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca Swego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze pogan i tych, co Cię jeszcze nie znają, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Pociągnij je do światła Ewangelii. Dusze te nie wiedzą, jak wielkim jest szczęściem Ciebie miłować. Spraw, aby i one wysławiały hojność Miłosierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień piąty

"Dziś sprowadź Mi dusze heretyków i odszczepieńców i zanurz ich w morzu Miłosierdzia Mojego. W gorzkiej męce rozdzierali Mi ciało i Serce, to jest Kościół Mój. Kiedy wracają do jedności z Kościołem, goją się rany Moje i tym sposobem ulżą Mi w męce".

Jezu Najmiłosierniejszy, Który jesteś dobrocią samą, Ty nie odmawiasz światła proszącym Ciebie, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca swego dusze heretyków i odszczepieńców i pociągnij ich Swym światłem do jedności z Kościołem, i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlitościwszego Serca swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojność Miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem Miłosierdzia Swego na dusze heretyków i odszczepieńców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadużyli łask Twoich, trwając uporczywie w swych błędach. Nie patrz na ich błędy, ale na miłość Syna Swego i na gorzką Mękę Jego, którą podjął dla nich, gdyż i oni są zamknięci w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wysławiają wielkie Miłosierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień szósty

"Dziś sprowadź Mi dusze ciche i pokorne, i dusze małych dzieci, i zanurz je w miłosierdziu Moim. Dusze te są najwięcej podobne do Serca Mojego, one krzepiły Mnie w gorzkiej konania Męce. Widziałem je jako ziemskich aniołów, którzy będą czuwać u Moich ołtarzy. Na nie zlewam całymi strumieniami łaski. Łaskę Moją jest zdolna przyjąć tylko dusza pokorna; dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem".

Jezu Najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś: „Uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego Serca…”, przyjm do mieszkania Najlitościwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci. Dusze te wprowadzają w zachwyt niebo całe i są szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, są wonnym bukietem przed tronem Bożym, zapachem, którym sam Bóg się napawa. Dusze te mają stałe mieszkanie w Najlitościwszym Sercu Twoim i nieustannie wyśpiewują hymn miłości i miłosierdzia na wieki.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze ciche, pokorne i dusze małych dzieci, które są zamknięte w mieszkaniu Najlitościwszego Serca Jezusa. Dusze te są najwięcej upodobnione do Syna Twego; woń tych dusz wznosi się z ziemi i dosięga tronu Twego. Ojcze Miłosierdzia i wszelkiej dobroci, błagam Cię przez miłość i upodobanie, jakie masz w tych duszach, błogosław światu całemu, aby wszystkie dusze razem wyśpiewywały cześć Miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień siódmy

"Dziś sprowadź Mi dusze, które szczególnie czczą i wysławiają Miłosierdzie Moje, i zanurz je w Miłosierdziu Moim. Te dusze najwięcej bolały nad Moją Męką i najgłębiej wniknęły w ducha Mojego. One są żywym odbiciem Mojego litościwego Serca. Dusze te jaśnieć będą szczególną jasnością w życiu przyszłym. Żadna z nich nie dostanie się do ognia piekielnego. Każdej szczególnie bronić będę w jej śmierci godzinie".

Jezu Najmiłosierniejszy, którego Serce jest miłością samą, przyjmij do mieszkania Najlitościwszego Serca swego dusze, które szczególnie czczą i wysławiają wielkość miłosierdzia Twego. Dusze te są mocne siłą Boga samego; wśród wszelkich udręczeń i przeciwności idą naprzód ufni w Miłosierdzie Twoje. Dusze te są zjednoczone z Jezusem i dźwigają ludzkość całą na barkach swoich. Te dusze nie będą sądzone surowo, ale miłosierdzie Twoje ogarnie je w chwili zgonu.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze, które wysławiają i czczą największy przymiot Twój, to jest niezgłębione Miłosierdzie Twoje, i które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Dusze te są żywą Ewangelią, ręce ich pełne uczynków miłosierdzia, a serce przepełnione weselem śpiewa pieśń miłosierdzia Najwyższemu. Błagam Cię, Boże, okaż im miłosierdzie swoje według nadziei i ufności, jaką w Tobie pokładały. Niech spełni się na nich obietnica Jezusa, który im powiedział, że dusze, które czcić będą to niezgłębione Miłosierdzie Jego, sam bronić będzie w życiu, a szczególnie w godzinie śmierci, jako Swej chwały.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień ósmy

"Dziś sprowadź Mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego; niech strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane. Odpłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości".

Jezu Najmiłosierniejszy, któryś sam powiedział, że miłosierdzia chcesz, otóż wprowadzam do mieszkania Twego Najlitościwszego Serca dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twej sprawiedliwości. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Twego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, a które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną Mękę Jezusa Syna Twego i przez gorycz, jaką była zalana Jego Przenajświętsza dusza, okaż miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa, Syna Twego Najmilszego, bo wierzymy, że dobroci Twojej i litości liczby nie masz. Amen.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Dzień dziewiąty

"Dziś sprowadź Mi dusze oziębłe i zanurz je w przepaści miłosierdzia Mojego. Dusze te najboleśniej ranią Serce Moje. Największej odrazy doznała dusza Moja w Ogrójcu od dusz oziębłych. One były powodem, iż wypowiedziałem: - Ojcze, oddal ode Mnie ten kielich, jeżeli jest taka Wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku uciec się do Miłosierdzia Mojego".

Jezu Najlitościwszy, który jesteś litością samą, wprowadzam do mieszkania Najlitościwszego Serca Twego dusze oziębłe. Niechaj w tym ogniu czystej miłości Twojej rozgrzeją się te dusze zlodowaciałe, które podobne do trupów, takim Cię wstrętem napawały. O Jezu Najlitościwszy, użyj wszechmocy miłosierdzia Swego i pociągnij ich w sam żar miłości Swojej i obdarz ich miłością świętą, bo Ty wszystko możesz.

Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze oziębłe, które są zamknięte w Najlitościwszym Sercu Jezusa. Ojcze Miłosierdzia, błagam Cię przez gorzką Mękę Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzyżu, pozwól aby i one wysławiały przepaść Miłosierdzia Twego...

Koronka do Miłosierdzia Bożego

UWIELBIENIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO PRZEZ SIOSTRĘ FAUSTYNĘ

Miłość Boża kwiatem, a Miłosierdzie owocem.
Niech dusza wątpiąca czyta te uwielbienia Miłosierdzia Bożego i stanie się ufająca.

Miłosierdzie Boże, wytryskujące z łona Ojca, ufam Tobie!
Miłosierdzie Boże, największy przymiocie Boga,
Miłosierdzie Boże, tajemnico niepojęta,
Miłosierdzie Boże, źródło tryskające z tajemnicy Trójcy Przenajświętszej,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione przez żaden umysł ludzki ni anielski,
Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście,
Miłosierdzie Boże, ponad niebiosa,
Miłosierdzie Boże, źródło cudów i dziwów,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego,
Miłosierdzie Boże, które wypłynęło z otwartej rany Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, zawarte w Sercu Jezusa dla nas, a szczególnie dla grzeszników,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione w ustanowieniu Hostii świętej,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła świętego,
Miłosierdzie Boże, w Sakramencie Chrztu Świętego,
Miłosierdzie Boże, w usprawiedliwieniu nas przez Jezusa Chrystusa,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam przez całe życie,
Miłosierdzie Boże, ogarniające nas szczególnie w godzinie śmierci,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas od ognia piekielnego,
Miłosierdzie Boże, w nawróceniu zatwardziałych grzeszników,
Miłosierdzie Boże, zdziwienie dla Aniołów, niepojęte dla świętych,
Miłosierdzie Boże, niezgłębione we wszystkich tajemnicach Bożych,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z wszelkiej nędzy,
Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszystkie dzieła rąk Jego,
Miłosierdzie Boże, [korono wszystkich dzieł Boga],
Miłosierdzie Boże, [w którym] wszyscy jesteśmy zanurzeni,
Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, jedyna nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, odpocznienie serc i pokoju wśród trwogi,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy i zachwycenie dusz świętych,
Miłosierdzie Boże, budzące ufność wbrew nadziei.

O Boże Wiekuisty, w którym Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarb litości nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie Swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest Miłością i Miłosierdziem samym.

O niepojęte i niezgłębione Miłosierdzie Boże, Kto Ciebie godnie wysławiać i uwielbiać może, Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadziejo dla człowieka grzesznego.

W jeden hymn złączcie się gwiazdy, ziemio i morze zgodnie, wdzięcznie wyśpiewujcie niepojęte Miłosierdzie Boże.

MODLITWA O MIŁOSIERDZIE BOŻE

O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże; a woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy wygnańców tej ziemi! O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie możemy, przeto Cię błagamy: uprzedzaj nas Łaską Swoją i pomnażaj w nas nieustannie Miłosierdzie Swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy. I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba.

MODLITWY ZA GRZESZNIKÓW

Jezu, Prawdo wiekuista, Żywocie nasz, błagam i żebrzę miłosierdzia Twego dla biednych grzeszników. Najsłodsze Serce Pana mojego, pełne litości i miłosierdzia niezgłębionego, błagam Cię za biednymi grzesznikami. O Serce Najświętsze, Źródło Miłosierdzia, z którego tryskają promienie łask niepojętych na cały rodzaj ludzki, błagam Cię o światło dla biednych grzeszników. O Jezu, pomnij na gorzką Mękę Swoją i nie dozwól, aby ginęły dusze odkupione tak drogocenną Krwią Twoją Najświętszą. O Jezu, kiedy rozważam tę wielką cenę Krwi Twojej, cieszę się z jej wielkości, bo jedna kropla wystarczył - aby za wszystkich grzeszników. Chociaż grzech jest przepaścią złości i niewdzięczności, jednak cena jest położona za nas nigdy nieporównana - dlatego niech ufa dusza wszelka w Męce Pana, niech ma w Miłosierdziu nadzieję. Bóg nikomu Miłosierdzia Swego nie odmówi. Niebo i ziemia może się odmienić, ale nie wyczerpie się Miłosierdzie Boże. O, co za radość się pali w sercu moim, kiedy widzę tę niepojętą dobroć Twoją, o Jezu mój. Pragnę przyprowadzić wszystkich grzeszników do stóp Twoich, aby wysławiali przez nieskończone wieki miłosierdzie Twoje.

(Dz. I. s. 32)

O Jezu, jak mi żal biednych grzeszników. Jezu, udziel im skruchy i żalu, pomnij na bolesną Mękę Swoją. Znam nieskończone Miłosierdzie Twoje i nie mogę znieść tego, aby dusza, która Cię tak wiele kosztowała miała ginąć. Jezu, daj mi dusze grzeszników. Niech Miłosierdzie Twoje odpocznie w nich. Zabierz mi wszystko, a daj mi dusze. Pragnę się stać hostią ofiarną za grzeszników. Powłoka ciała niech kryje ofiarę moją, gdyż i Twoje Najświętsze Serce ukryte w Opłatku, a przecież jesteś żywą ofiarą.

Przeistocz mnie w Siebie, o Jezu, abym była żywą ofiarą i miłą Tobie. Pragnę Ci czynić w każdym momencie zadość za biednych grzeszników. 

O Stwórco mój i Ojcze wielkiego Miłosierdzia, ufam Tobie, boś dobrocią sama.

Nie lękajcie się dusze Boga, ale ufajcie Mu, bo dobry jest i na wieki Miłosierdzie Jego. (Dz. II. s. 266-267)

Boże wielkiego Miłosierdzia, któryś raczył nam zesłać Syna Swego Jednorodzonego, jako największy dowód niezgłębionej miłości i miłosierdzia, nie odrzucasz grzeszników, ale z najgłębszego Miłosierdzia Swego otworzyłeś i im skarb, z którego czerpać mogą w obfitości, nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką świętość, do jakiej dusza dojść może. - Ojcze wielkiego Miłosierdzia - pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością w nieskończone Miłosierdzie Twoje. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć niezgłębione Miłosierdzie Twoje. Kiedy nam odsłonisz tajemnicę Swego Miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby Ci za to należycie podziękować. (Dz. III. s. 33) 

bottom of page