top of page

LITANIA DO BOGA OJCA

Ojcze, Przedwieczny Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże,-
Duchu Święty Boże,-
Święta Trójco, Jedyny Boże,-
Ojcze, Początku wszelkiego istnienia,-
Ojcze, Który byłeś, Który jesteś i Który będziesz wiecznie,-
Ojcze, Nieśmiertelny Królu wieków,-
Ojcze, Boże w Trójcy św. Jedyny, poza Którym nie ma innego boga,-
Ojcze, Boże Wszechmogący,-
Ojcze, Mądrości odwieczna,-
Ojcze, Stwórco wszechświata,-
Ojcze, Stwórco Nieba i Ziemi,-
Ojcze, Stwórco wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,-
Ojcze, Stwórco duchów Niebieskich,-
Ojcze, Stwórco wszelkiego dobra,-
Ojcze, Dawco życia, od którego wszelkie życie pochodzi,-
Ojcze, źródło wszelkich łask i błogosławieństwa Bożego,-
Ojcze, nieogarniony żadnym umysłem,-
Ojcze, źródło nieskończonego Miłosierdzia,-
Ojcze, Potęgo Bożej Sprawiedliwości,-
Ojcze, który z miłości stworzyłeś i w Raju umieściłeś pierwszego człowieka,-

Ojcze, Boska Opatrzności, który troszczy się o każde stworzenie,-
Ojcze, Dobro najwyższe, które ucisza, koi i nasyca dobrocią i miłością każdą duszę,-
Ojcze, który objawiłeś się Mojżeszowi w krzaku gorejącym,-
Ojcze, który w Obłoku ognistym prowadziłeś naród wybrany do Ziemi Obiecanej,-
Ojcze, który przez Mojżesza dałeś nam Dziesięć Przykazań Bożych,-
Ojcze, który przez Proroków dałeś obietnicę zbawienia upadłej ludzkości,-

Ojcze, który dałeś nam Niepokalaną Maryję na Matkę Zbawiciela,-
Ojcze, który z miłości do ludzi wydałeś na śmierć krzyżową Jedynego Swego Syna Jezusa dla odkupienia rodzaju ludzkiego,-
Ojcze, który przez Ofiarę Jezusa i Jego Zmartwychwstanie przywróciłeś ludziom życie wieczne i otworzyłeś nam bramy Nieba,-
Ojcze, który objawiłeś się nam w Ewangelii i podczas Chrztu Świętego Jezusa w wodach Jordanu,-
Ojcze, Nieskończenie dobry i Miłosierny, którego najwyższym pragnieniem jest kochać ludzi, dawać Łaski, przebaczać grzechy i zbawić każdą duszę, aby cieszyć się z nią wiekuistym szczęściem,-
Ojcze, który za Swą niepojętą Miłość do łudzi, pragniesz jedynie miłości, czci i wdzięczności od człowieka,-
Ojcze, który z otwartymi ramionami czekasz na każdego człowieka jak na powrót syna marnotrawnego,-

Ojcze, nasz kochany, najczulszy i najbardziej kochający z ojców,-


Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, Synu Ojca, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módlmy Się:
Wszechmogący i Miłosierny Ojcze nasz i Stwórco, który rozciągasz Swą władzę nad żywymi i umarłymi i pragniesz naszego zbawienia, stajemy przed Tobą z sercem skruszonym i upokorzonym. Przebacz nam nasze grzechy i słabości i przygarnij nas w Twoje Ojcowskie ramiona. Prosimy Cię o odwagę, łaski i środki do wypełnienia Twojej Woli na drodze zbawienia przez Miłość Twego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Twojej Niepokalanej Córki Błogosławionej Dziewicy Maryi, Współodkupicielki i Pośredniczki Wszystkich Łask. Amen.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,-
Duchu Święty, Boże,-
Święta Trójco, Jedyny Boże,-
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,-
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,-
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,-
Serce Jezusa, świątynio Boga,-
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,-
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,-
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,-
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,-
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,-
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,-
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,-
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,-
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,-
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,-
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,-
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,-
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,-
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,-
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,-
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,-
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,-
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,-
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,-
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,-
Serce Jezusa, włócznią przebite,-
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,-
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,-
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,-
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,-
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,-
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,-
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,-


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


W. Jezu cichy i pokornego serca.
K. Uczyń serca nasze według Serca Twego.


Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Do Serca Twojego uciekamy się Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna ucieczko nasza!

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Kyrie, elejson,

Chryste, elejson,

Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami

Synu, odkupicielu świata, Boże,-

Duchu Święty, Boże,-

Święta Trójco, Jedyny Boże,-

Duchu Święty Mądrości,-

Duchu Święty rozumu,-

Duchu Święty rady,-

Duchu Święty męstwa,-

Duchu Święty umiejętności,-

Duchu Święty pobożności,-

Duchu Święty bojaźni Bożej,-

Duchu Święty, światło Proroków i Apostołów,-

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,-

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Duchu Święty, Boże

Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże - wybaw nas, Duchu Święty, Boże

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,-

Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,-

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,-

Od zatwardziałości serca,-

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,-

Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,-

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,-

Od potępienia wiekuistego,-

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,-

Przez przyjście Swoje w językach ognistych.-

My grzeszni Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Duchu Święty, Boże

Abyś Kościołem Świętym rządzić i zachować go raczył,-

Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,-

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,

Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,-

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,-

Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,-

Abyś wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,-

Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli.-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.

W. I Ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.

P. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

P. Módlmy się. Przybądź, Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień Miłości Swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, aby łaska Twa najświętsza oświeciła nasze serca i od wszelkiego zła nas chroniła. Amen.

LITANIA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z Nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Matko, Boża Rodzicielko – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski 20 lutego 2020 roku przez Boga Ojca Intronizowany – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski z serc narodu na Króla Polski uproszony – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski – nad nowym Jeruzalem Panujący – zmiłuj się nad nami

Chryste Królu Polski, Królestwo dwóch Serc Miłości w Polsce tworzący – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski i Matko Boża Królowo Polski – panujcie nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – Boże porządki zaprowadzający w Polsce – zmiłuj się nad nami Polakami

Jezu Chryste Królu Polski – nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – Polskę oczyszczający z grzechów – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – darzący kraj wybrany nad Wisłą wielkimi łaskami – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – oczyszczający serca, dusze, ducha i umysły Polaków – zmiłuj się nad nami

Jezu Chryste Królu Polski – zawsze nad Polską czuwający – zmiłuj się nad nami

Panie Jezu Chryste Królu – zmiłuj się nad nami

 

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Panie Jezu Chryste Królu, który gładzisz grzechy świata – obdarz nas pokojem

 

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus Chrystus władcą nam            x3

LITANIA LORETAŃSKA 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, - módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko Łaski Bożej,
Matko Miłosierdzia,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko Dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Kyrie, elejson, Chryste elejson. Kyrie, elejson,

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze, z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami!

Synu! Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo - módl się za nami!

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida,

Światłości Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nań Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami.

 

K.: Ustanowił go panem domu Swego.

W.: I zarządcą wszystkich posiadłości Swoich.

 

Módlmy się.

Boże, któryś w niewysłowionej Opatrzności raczył wybrać świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Swojej; spraw, prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w Niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Modlitwa do świętego Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją i Swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z Niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w Niebie. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami
Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami
Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami
Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami
Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami
Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami
Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę y, módl się za nami
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami
Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami
Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami
Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami
Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami
Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami
Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami
Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami
Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami
Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami
Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami
Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami
Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,  uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga
Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo
W: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.


Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.
Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.
Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO ŚWIĘTEGO OJCA PIO

Kyrie eleison.Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święty Ojcze Pio, módl się za nami.
Wierny natchnieniom Ducha Świętego
Rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Jezusa Chrystusa
Gorliwy kapłanie Jezusa Chrystusa
Wierny naśladowco św. Franciszka z Asyżu
W ciele swoim noszący znamiona męki Zbawiciela
Cieszący się nadprzyrodzonymi darami
Ozdobo zakonu franciszkańskiego
Niosący światu dobro i pokój
Wybrane naczynie świętości i łaski
Niezmordowany w jednaniu grzeszników z Bogiem
Postrachu duchów piekielnych
Zdobywający serca prostotą i mocą Słowa Bożego
Nauczający bardziej przykładem niż słowem
Wzorze miłości Boga i bliźniego
Spotykający Chrystusa w każdym człowieku
Opiekunie cierpiących
Pociecho nieszczęśliwych
Znoszący upokorzenia z cierpliwością
Mężny wśród przeciwności
Wzorze franciszkańskiego ubóstwa
Wzorze czystości kapłańskiej
Mężu doskonałego posłuszeństwa
Miłośniku życia ukrytego
Mężu modlitwy, skupienia i kontemplacji
Nauczycielu modlitwy garnących się do Chrystusa
Możny nasz orędowniku u Boga

 

Módl się za nami św. Ojcze Pio,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:

Boże, Ty sprawiłeś, że św. Ojciec Pio żył w ubóstwie i pokorze, by w ten sposób upodobnić się do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa; spraw, prosimy Cię, abyśmy postępując tą samą drogą, z jego pomocą naśladowali Twojego Syna i zjednoczyli się z Tobą w pełni wesela i miłości. Amen.

bottom of page